Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ITA โรงพยาบาลหนองสองห้อง 62

 

   ดัชนีความโปร่งใส   

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง    

 

EB 1

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

o  รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA     [ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์]

EB 2

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

[ดาวน์โหลดเอกสาร]   

  o แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  [ลิงค์เว็บไซต์]
  o แผนงบค่าเสื่อม ร้อยละ 70 ประจำปี 2562  [ลิงค์เว็บไซต์]
  o แผนงบค่าเสื่อม ร้อยละ 20 และ 10ประจำปี 2562  [ลิงค์เว็บไซต์]

EB 3

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  [ดาวน์โหลดเอกสาร]
  o แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  [ลิงค์เว็บไซต์]
  o แผนงบค่าเสื่อม ร้อยละ 70 ประจำปี 2562  [ลิงค์เว็บไซต์]
  o แผนงบค่าเสื่อม ร้อยละ 20 และ 10ประจำปี 2562  [ลิงค์เว็บไซต์]

EB 4

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์]

   

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

 

EB 5

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์]

EB 6

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์]

EB 7

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์] 

   

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

 

EB 8

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์] 

EB 9

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย..
 

o โครงสร้างบุคลากร    [ลิงค์เว็บไซต์]

 

o โครงสร้างหน่วยงาน  [ลิงค์เว็บไซต์]

 

o นโยบายผู้บริหาร      [ลิงค์เว็บไซต์]

 

oกฎหมายแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข   [ลิงค์เว็บไซต์]

 

o วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  [ลิงค์เว็บไซต์_วิสัยทัศน์]   [ลิงค์เว็บไซต์_พันธกิจ ค่านิยม]

 

o ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   [ลิงค์เว็บไซต์]

 

o ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  [ลิงค์เว็บไซต์]

 

o รรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  [ลิงค์เว็บไซต์]

 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   [ลิงค์เว็บไซต์]

 

3. แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามผล  [ลิงค์เว็บไซต์ 1]   [ลิงค์เว็บไซต์ 2] 

 

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน   [ลิงค์เว็บไซต์]

 

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    [ลิงค์เว็บไซต์]

 

6. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  [ลิงค์เว็บไซต์]

 

7. ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง  [ลิงค์เว็บไซต์]

 

8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน  [ลิงค์เว็บไซต์]

 

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ  [ลิงค์เว็บไซต์]

   

 

 

   ความรับผิดชอบ   

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

 

EB 10

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์] 

EB 11

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์] 

EB 12

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์]

 

 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 

EB 13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์] 

EB 14

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์] 

 

 

 ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

EB 15

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

[ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์] 

   

 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

 

EB 16

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

  [ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์]
   

 

    ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   

 

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

 

EB 17

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

  [ดาวน์โหลดเอกสาร]        [ลิงค์เว็บไซต์]
   

  

   วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร   

 

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

 

EB 18

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร] 

 

o นโยบาย No gift policy    [ลิงค์เว็บไซต์]

 

oค่านิยม MOPH    [ลิงค์เว็บไซต์]

 

oร่วมขับเคลื่อนค่านิยม MOPH   [ลิงค์เว็บไซต์]

 

oแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562   [ลิงค์เว็บไซต์]

EB 19 

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

  [ดาวน์โหลดเอกสาร]      [ลิงค์เว็บไซต์]
   

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB 20

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]      [ลิงค์เว็บไซต์]

 

EB 21 

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]      [ลิงค์เว็บไซต์]

EB 22  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
   

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB 23

หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]      [ลิงค์เว็บไซต์]

EB 24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  [ดาวน์โหลดเอกสาร]      [ลิงค์เว็บไซต์]
 

 

   คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน   

 

ตัวชี้วัดที่ 12 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB 25

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 26  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
[ดาวน์โหลดเอกสาร]      [ลิงค์เว็บไซต์]
   

 

 

f t g m