Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ปฏิทินกิจกรรม

จันทร์ 27 พฤษภาคม 2019
No events were found

ประกาศรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีม…

ประกาศรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก      ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  ...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...

Read more

ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) "จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลหนองสองห้อง (ตึก 5 ชั้น และตึก 2 ชั้น)" ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

Read more

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562  เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง ได้ทราบโดยทั่วกัน  ...

Read more

อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 2

  วันที่  3  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรม การพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 2  ณ&nb...

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา รายละ...

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  2  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด   จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี...

Read more

อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 1

  วันที่  27  มิถุนายน  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  2  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้...

Read more

อบรมความรู้พื้นฐานด้าน IC แก่บุคลากรใหม่

  วันที่  21  มิถุนายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม ความรู้พื้นฐานด้าน IC แก่บุคลากรใหม่  ...

Read more

ต้อนรับทีมตรวจบัญชี (Auditor) ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันที่  20  มิถุนายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับทีมตรวจบัญชี (Auditor) ประจำปีงบประมาณ 2562 จ...

Read more

อบรมโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

  วันที่  19  มิถุนายน  2562  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง  ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ให้จัดทำโครงการหมู่บ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย (R2R)

  วันที่  19  มิถุนายน  2562  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย (R2R) โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 2  ณ ห้องประชุมชยานัน...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด   จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้      ...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562) ...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  2  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้      ...

Read more

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

Read more

ต้อนรับทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น

วันที่  14  มิถุนายน  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นำทีมเจ้าหน้า...

Read more

ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562

  ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562...

Read more

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้องร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก มีการขยายเคร...

Read more

ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)หนองสองห้อง พร้อมด้วยนายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นายบุญเลิศ นิลละออง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ...

Read more

ร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 09.30 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ร่วมกับเทศบาลหนองสองห้อง ร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้...

Read more

การขอกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 11.30 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง พบปะผู้นำในเขตเทศบาลหนองสองห้อง เรื่องการขอกำหนดความเห...

Read more

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งแพทย์แ…

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ...

Read more
  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
next
prev
f t g m