บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

 ศูนย์รับฟังความคิดเห็น  โรงพยาบาลหนองสองห้อง

>> ขอรับคำปรึกษา

>> ขอความช่วยเหลือ

>> ขอข้อมูลข่าวสาร

>> สอบถามปัญหา

>> ร้องทุกข์  ร้องเรียน

>> ข้อเสนอแนะ

 

 คู่มือที่เกี่ยวข้อง

>> คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

>> ขั้นตอนการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการ (มาตรา 41) จังหวัดขอนแก่น

>> ขั้นตอนการพิจารณาคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการ (มาตรา 18(4))

>> ขั้นตอนการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการรพ.หนองสองห้อง

>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 61

>> การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรี่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย 63

>> ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

>> คำสั่งไกล่เกลี่ย

>> คำสั่งร้องทุกข์

 

 ติดต่อสำนักงาน

ห้องกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลหนองสองห้อง อาคารหลังเก่า 2 ชั้น

เลขที่ 803  หมู่ 16

ตำบลหนองสองห้อง

อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

40190

โทรศัพท์  :  043 - 491010 # 6138, 098-2567432, 081-9756937

โทรสาร    :  043 - 491010 # 5503

......................................................................................................

facebook icon https://www.facebook.com/NSHH43470434
Line icon ID Line : boota4347
ศูนย์ร้องเรียน QR Code Line