บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

แบบฟอร์ม

>>  แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

>>  แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ7127)

>>  แบบขอมีบัตรลูกจ้างประจำ

>>  แบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

>>  แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

>>  แบบประเมินลูกจ้างประจำ

>>  แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

>>  แบบฟอร์มข้อเสนอ แนวคิดและการพัฒนางาน

>>  แบบฟอร์มบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

>>  ใบขอย้าย จ.18 (ตัดโอนตำแหน่ง)2560

>>  ใบขอย้ายข้ามจังหวัด

>>  ใบขอย้ายภายในจังหวัด

>>  ใบสมัคร ฌกส

>>  แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานราชการ

>>  แบบฟอร์มคำขอมับัตรข้าราชการ

 

คู่มือ  ระเบียบ  เอกสารสำคัญ

>>  การขอรับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

>>  การย้านหมุนเวียนสายงานแพทย์

>>  ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉ.2)

>>  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณณสุขมอบอำนาจการจ่ายเงินบำรุง

>>  แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ 7127)

>>  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการดำเนินการจ่ายเงิน (ฉ.12)

>>  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ

>>  ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2561

>>  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561

>>  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข

>>  หนังสือประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคน

>>  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

>>  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559

>>  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544

>>  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545

>>  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559

>>  หลักเกณฑ์การส่งแบบประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อน ระดับชำนาญการ

>>  เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉ.11,ฉ.12)

>>  ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561

>>  ระเบียบ พตส

>>  สิทธิประโยชน์

>>  เอสารและข้อมูลการสมัคร ฌกส