Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ธนาคารออมสิน สาขาหนองสองห้อง สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้แก่โรงพยาบาลหนองสองห้อง
โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสนอมา
20210715 1