Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มสมายล์และในเครือ มอบสิ่งของสนับสนุน ให้แก่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้แก่ น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค
รับมอบโดย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองสองห้อง โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสนอมา
 
20210705 2