Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม 2564  บริษัท จี.ซี.ดีสทริบิวชั่น  จำกัด มอบสิ่งของสนับสนุน ให้แก่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้แก่ขนม  จำนวน  10  ลัง

รับมอบโดย  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองสองห้อง  โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสนอมา

DSC 8480