Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม 2564  ร้านน้องเล็ก หนองสองห้อง มอบสิ่งของสนับสนุน ให้แก่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้แก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  จำนวน  6 ลัง

รับมอบโดย  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองสองห้อง  โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสนอมา

DSC 8487