Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม 2564  คณะศิษย์เก่า  วิศวะ จุฬา 2527  บริจาคสิ่งของสนับสนุน ให้แก่โรงพยาบาลหนองสองห้อง เพื่อใช้นการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ได้แก่

**  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด  จำนวน  2  เครื่อง

**  หน้ากาก N95  จำนวน  50  ชิ้น

รับมอบโดย  พญ.สุมาลี  วนาทรัพย์ดำรง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสนอมา

DSC 8521