Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

....................................................................................................................................................................................................................................

>>  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

หนังสือที่ ขก 0032.002/ว1879 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

>>  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

หนังสือที่ ขก 0032.002/ว1477 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

>>  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 2564

หนังสือที่ ขก 0032.002/ว867 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

>>  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือที่ ขก 0032.002/ว585 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

>>  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2564

หนังสือที่ ขก 0032.002/ว227 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

>>  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

หนังสือที่ ขก 0032.002/ว3244 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

>>  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

หนังสือที่ ขก 0032.002/ว3114 ลงวันที่ 24 พศจิกายน 2563