Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน กลุ่ม "STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต" โรงพยาบาลหนองสองห้อง

2  มีนาคม  2563  เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน กลุ่ม "STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต" โรงพยาบาลหนองสองห้อง download ic

f t g m