Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2  มีนาคม  2563  ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิดชอบ (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) download ic 

f t g m