Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563

13  ธันวาคม  2562  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563   download 2

เผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562

13  ธันวาคม  2562  เผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562   download 2

ประกาศเรื่องมาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ 2563

6  ธันวาคม  2562  ประกาศเรื่องมาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ 2563   download 2

ประกาศรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก    Kg2q

 

รายงานสรปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562

13  ธันวาคม  2562  รายงานสรปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562   download 2

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

16  ตุลาคม  2562  ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดขอนแก่น สำหรับรอบการประเมินวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้   download ic

 

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามฯ

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 download ic

f t g m