Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

18  ธันวาคม  2563  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic  

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

15  ธันวาคม  2563  ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic  

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองสองห้อง

15  ธันวาคม  2563  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองสองห้อง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic  

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลหนองสองห้อง

15  ธันวาคม  2563  คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลหนองสองห้อง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic  

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองสองห้อง

15  ธันวาคม  2563  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองสองห้อง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic  

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563

14  ธันวาคม  2563  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic  

เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564

14  ธันวาคม  2563  เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic  

f t g m