บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ข่าวสารหน่วยงานก่อนหน้า

วันที่ 2 เมษายน  2564  รายงานการกำกับ ติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

download ic

วันที่  31  มีนาคม  2564  รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

download ic

วันที่  25  มีนาคม  2564  รายงานการดำเนินงานตามโครงการจ้างและพัฒนานักบริบาลชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะยาวในชุมชน ประจำปี 2563-2564 

download ic

14  มีนาคม 2564  ประชุมชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลหนองสองห้อง

download ic

วันที่  12  มีนาคม  2564  รายงานสรุปผลการดำเนินการ  เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน โรงพยาบาลหนองสองห้อง

download ic

วันที่  5  มีนาคม  2564  กิจกรรมโครงการจ้างและพัฒนานักบริบาลชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะยาวในชุมชน ประจำปี 2564

download ic