Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศเผยแพร่แผยจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

3  สิงหาคม  2563  ประกาศเผยแพร่แผยจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic

ประกาศรายชื่อข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

11  มิถุนายน  2563  ประกาศรายชื่อข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก download ic

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางตามมาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

5  มิถุนายน  2563  รายงานสรุปผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางตามมาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  download ic

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง "มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

23  มีนาคม  2563  ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง "มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ"  download ic

รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการและแนวทางป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

5  มิถุนายน  2563  รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการและแนวทางป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  download ic

รายงานสรุปการใช้งบประมาณจัดทำโครงการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2563 

2  มิถุนายน  2563  รายงานสรุปการใช้งบประมาณจัดทำโครงการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2563  download ic

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

10  มีนาคม  2563  รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง download ic

f t g m