Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามฯ

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 download ic

ประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  download ic

สรุปแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561

pdfico สรุปแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561

เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

pdficoเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)

pdfico  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง

pdfico สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านสาธารณสุข  โรงพยาบาลหนองสองห้อง  download ic

f t g m