บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ข่าวสารหน่วยงานก่อนหน้า

วันที่  12  มีนาคม  2564  รายงานสรุปผลการดำเนินการ  เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน โรงพยาบาลหนองสองห้อง

download ic

ประกาศนโยบายโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

download ic

วันที่  3  มีนาคม  2564  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

download ic

วันที่  3  มีนาคม  2564  แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

download ic

วันที่ 3 มีนาคม  2564  รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

download ic

วันที่  3  มีนาคม  2564  เผยแพร่แบบฟอร์ม ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ

download ic