บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ข่าวประกาศก่อนหน้า

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562)

download ic

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรีือนสามัญ  จังหวัดขอนแก่น สำหรับรอบประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  download ic

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 download ic

ประกาศรายชื่อผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง download ic

เพื่อเป็นแนวทางในการปกิบัติงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 download ic