Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562)

download ic

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรีือนสามัญ  จังหวัดขอนแก่น สำหรับรอบประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  download ic

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 download ic

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562

เพื่อเป็นแนวทางในการปกิบัติงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 download ic

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมฯ

pdfico  ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด  (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

ประกาศรายชื่อผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศรายชื่อผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง download ic

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562

เพื่อเป็นแนวทางในการปกิบัติงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 download ic

f t g m