Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

17  กรกฎาคม  2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ download ic

f t g m