Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  Kg2q

f t g m