บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่ 11 มีนาคม  2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เพื่อเป็นการสร้างโอกาศให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://womenfund.in.th/