Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2563

14 มีนาคม  2563 รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2563

 

อ้างอิงแหล่งที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์  สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว 14 มีนาคม 2563 เวลา 12.35 น.

 

f t g m