Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562  เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง ได้ทราบโดยทั่วกัน  download ic

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 download ic

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 "สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 download ic

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

pdfico  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 download ic

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง ได้ทราบโดยทั่วกัน  download ic

ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนป้องกันระงับอัคคีภัยฯ

pdficoคู่มือแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ  โรงพยาบาลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

f t g m