Copyright 2019 - โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประชุมคณะกรรมการ RDU CUP หนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2562

 

วันที่  25  มีนาคม  2562  เวลา  13.30 น.  คณะกรรมการ  RDU CUP หนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย  และการพัฒนางาน RDU ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 1/2562

 ประมวลภาพกิจกรรม

1

 

2       3

 

4       5

 

6

f t g m