บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่  30  มีนาคม  2564  พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประธานกองทุนพระราชทานฯ

เพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบทุนช่วยเหลือคนไข้ยากจน ในเขตตำบลโนนแต้ ตำบลโนนธาตุ ตำบลหันโจด และตำบลหนองเม็ก