Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ 2563

21  กุมภาพันธ์  2563  โรงพยาบาลหนองสองห้องได้จัดกิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณธรรม  ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ  ห้องประชุมชยานันโท ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  download ic

 

 

DSC 1162DSC 1165

f t g m