Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

อบรมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว (ศูนย์พึ่งได้)

 

วันที่  10  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว (ศูนย์พึ่งได้) ระดับอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5

ประมวลภาพกิจกรรม

 

f t g m