Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 09.30 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ร่วมกับเทศบาลหนองสองห้อง ร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ในการขอกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ และการขออนุญาต ใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐ เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลหนองสองห้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

 

f t g m