Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

การขอกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 11.30 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง พบปะผู้นำในเขตเทศบาลหนองสองห้อง เรื่องการขอกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ และการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ณ  เคียงบึงฟาร์ม อำเภอหนองสองห้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

 

f t g m