Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 2

 

วันที่  3  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรม การพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 2  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 1

 

วันที่  27  มิถุนายน  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรม การพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 1  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับทีมตรวจบัญชี (Auditor) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่  20  มิถุนายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับทีมตรวจบัญชี (Auditor) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ณ  ห้องประชุมชยานันโท ชั้น 5

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย (R2R)

 

วันที่  19  มิถุนายน  2562  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย (R2R) โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 2  ณ ห้องประชุมชยานันโท ชั้น 5 นำโดยวิทยากร จาก วสส.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมความรู้พื้นฐานด้าน IC แก่บุคลากรใหม่

 

วันที่  21  มิถุนายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม ความรู้พื้นฐานด้าน IC แก่บุคลากรใหม่  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

 

วันที่  19  มิถุนายน  2562  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง  ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ให้จัดทำโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียงเพื่อลดโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง   โรคหัวใจและหลอดเลือด 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น

วันที่  14  มิถุนายน  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ต้อนรับทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5

อ่านเพิ่มเติม...

f t g m