Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง (PCU) ได้จัดโครงการชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2563

03  มีนาคม 2563  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง (PCU) ได้จัดโครงการชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2563   download ic

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ 2563

21  กุมภาพันธ์  2563  โรงพยาบาลหนองสองห้องได้จัดกิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณธรรม  ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ  ห้องประชุมชยานันโท ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  download ic

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 1

 

วันที่  20  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 1  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5  

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับนายแพทย์บัญชา  ค้าของ  รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

 

วันที่  1  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมต้อนรับนายแพทย์บัญชา  ค้าของ  รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลัง  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562

 

วันที่  29  สิงหาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เปิดอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2

 

วันที่  21  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5  

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว (ศูนย์พึ่งได้)

 

วันที่  10  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว (ศูนย์พึ่งได้) ระดับอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5

อ่านเพิ่มเติม...

f t g m