Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) "จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลหนองสองห้อง (ตึก 5 ชั้น และตึก 2 ชั้น)" ประจำปีงบประมาณ 2563 download ic

f t g m