บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่  2  กันยายน  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2564

download ic

วันที่  3  สิงหาคม  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2564

download ic

วันที่  2  กรกฎาคม  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2564

download ic

วันที่  2  มิถุนายน  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2564

download ic

วันที่  3  พฤษภาคม  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2564

download ic

วันที่  1  เมษายน  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2564

download ic