บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่  2  มิถุนายน  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2564

download ic

วันที่  3  พฤษภาคม  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2564

download ic

วันที่  1  เมษายน  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2564

download ic

วันที่  8  มีนาคม  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

download ic

วันที่  3  มีนาคม  2564  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

download ic

เผยแพร่แผนจัดซื้อ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564

download ic