• MOPH

  • โรงพยาบาลหนองสองห้อง

  • โรงพยาบาลหนองสองห้องร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

  • โรงพยาบาลหนองสองห้อง

Copyright 2019 - Custom text here - Theme: MegaMoolahSpielen

ประกาศรายชื่อผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศรายชื่อผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ...

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน Green & Clean Plus

วันที่  13  มีนาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน Green & Clean Plus ณ โรง...

Read more

ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนป้องกันระงับอัคคีภัยฯ

คู่มือแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ  โรงพยาบาลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น...

Read more

ต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่…

วันที่ 8 มีนาคม 62 เวลา 13.00 น.  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ร่วมต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ...

Read more

ต้อนรับ นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม  สาธารณสุขนิเทศก์  และคณะทีมตรวจราชการ

  วันที่  6  มีนาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.  นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบา...

Read more

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)...

Read more

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง...

Read more

สรุปแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการทประจำปีงบประมาณ2561

 สรุปแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการทประจำปีงบประมาณ2561...

Read more

เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)...

Read more

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองสองห้อง

  เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของ…

เพื่อเป็นแนวทางในการปกิบัติงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเม...

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน…

เพื่อเป็นแนวทางในการปกิบัติงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเม...

Read more

ประกาศเจตตำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง เจตตำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ...

Read more

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ป…

  เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561...

Read more
f t g m