• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง - Theme: MegaMoolahSpielen

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำ…

26  มีนาคม  2563  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา รา...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเ…

24  มีนาคม  2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย   จำนวน  1  ตำแหน่ง&...

Read more

โควิด - 19 ติดต่ออย่างไร ?

สื่อประชาสัมพันธ์ โรคโควิด-19 ...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำ…

16  มีนาคม  2563  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : เภสัชกร   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา รายละเอียด...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำ…

16  มีนาคม  2563  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา ...

Read more

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2563

14 มีนาคม  2563 รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2563   อ้างอิงแหล่งที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์  สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลั...

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้…

10  มีนาคม  2563  รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ...

Read more

ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563   ...

Read more

รายงานการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลหนองสองห้อ…

3  มีนาคม  2563  รายงานการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ...

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 และ 2

3  มีนาคม  2563  รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 และ 2  ...

Read more

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและการบ…

3  มีนาคม  2563  รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและการบริหารที่โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563  ...

Read more

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ารา…

3  มีนาคม  2563  ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดขอนแก่น สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 25...

Read more

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

3  มีนาคม  2563  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  ...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบั…

2  มีนาคม  2563  ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  ...

Read more

รายงานสรุปการใช้งบประมาณจัดทำโครงการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2563

2  มีนาคม  2563  รายงานสรุปการใช้งบประมาณจัดทำโครงการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2563  ...

Read more

เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน กลุ่ม…

2  มีนาคม  2563  เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน กลุ่ม "STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต" โรงพยาบาลหนองสองห้อง ...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา…

2  มีนาคม  2563  ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิดชอบ (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)  ...

Read more

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามประกาศมาตรการและแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแ…

27  กุมภาพันธ์  2563  รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามประกาศมาตรการและแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม  และความโป…

27  กุมภาพันธ์  2563  ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงาน   ...

Read more

โรงพยาบาลหนองสองห้อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขไม…

27  กุมภาพันธ์  2563  โรงพยาบาลหนองสองห้อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต" (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2563    ...

Read more

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้า…

20  กุมภาพันธ์  2563  โรงพยาบาลหนองสองห้องได้จัดกิจกรรม  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ&nbs...

Read more

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ …

21  กุมภาพันธ์  2563  โรงพยาบาลหนองสองห้องได้จัดกิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณธรรม  ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ  ห้องประชุมชยานันโท ชั้น 5...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

20  กุมภาพันธ์  2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : เภสัชกร   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา รายล...

Read more

รายงานการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลหนองสองห้อ…

21  กุมภาพันธ์  2563  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

12  กุมภาพันธ์  2563  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : เภสัชกร   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา รายละเ...

Read more

ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563   ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

6  กุมภาพันธ์  2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : เภสัชกร   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา รายละ...

Read more
  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์

next
prev
f t g m