• MOPH

  • โรงพยาบาลหนองสองห้อง

  • โรงพยาบาลหนองสองห้องร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

  • หลวงพ่อองค์ดำ

Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง - Theme: MegaMoolahSpielen

ต้อนรับทีมตรวจบัญชี (Auditor) ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันที่  20  มิถุนายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับทีมตรวจบัญชี (Auditor) ประจำปีงบประมาณ 2562 จ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย (R2R)

  วันที่  19  มิถุนายน  2562  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย (R2R) โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 2  ณ ห้องประชุมชยานัน...

Read more

อบรมโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

  วันที่  19  มิถุนายน  2562  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง  ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ให้จัดทำโครงการหมู่บ...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด   จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้      ...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562) ...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  2  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้      ...

Read more

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

Read more

ต้อนรับทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น

วันที่  14  มิถุนายน  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นำทีมเจ้าหน้า...

Read more

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้องร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก มีการขยายเคร...

Read more

ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)หนองสองห้อง พร้อมด้วยนายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นายบุญเลิศ นิลละออง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ...

Read more

ร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 09.30 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ร่วมกับเทศบาลหนองสองห้อง ร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้...

Read more

การขอกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 11.30 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง พบปะผู้นำในเขตเทศบาลหนองสองห้อง เรื่องการขอกำหนดความเห...

Read more

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งแพทย์แ…

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งแพท…

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...

Read more

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 "สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม...

Read more

มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข…

วันที่  23  เมษายน  2562  นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองสองห้อง มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองท...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...

Read more

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง ได้ทราบโดยทั่วกัน  ...

Read more

เยี่ยมเสริมพลัง กู้ชีพ อบต.หันโจด ซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่ว…

วันที่ 5 เมษายน 2562  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ออกเยี่ยมเสริมพลังประเมินและซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ หน่วยกู้ชีพ อบต.หันโจด ...

Read more

เยี่ยมเสริมพลัง กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่…

วันที่ 4 เมษายน 2562  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ออกเยี่ยมเสริมพลังประเมินและซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ...

Read more

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรีือนสามัญ  จังหวัดขอนแก่น สำหรับรอบประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  ...

Read more

มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข…

  วันที่  4  เมษายน  2562  นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองสองห้อง มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอก...

Read more

เยี่ยมเสริมพลัง กู้ชีพ อบต.ดงเค็ง ซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่ว…

  วันที่ 3 เมษายน 2562  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ออกเยี่ยมเสริมพลังกู้ชีพ อบต.ดงเค็ง  เพื่อซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา…

  วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา  09.00 น.  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง&n...

Read more

ต้อนรับคณะนิเทศ RDU Hospital

วันที่  2  เมษายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นายอาคม  ปัญญาแก้ว  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร...

Read more

มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข…

  วันที่  28  มีนาคม  2562  นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองสองห้อง มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห...

Read more
  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
next
prev
f t g m